���������������������, ��������, �����


��� ������� � �������� ��������� ���������� �������

���� ��������, �������� ��������, �������� ������ ���������� �������� �������, ������� � ������ � ��������� ������� � �� ����� �������������, ������� � �������.

�����, �������, ���������� � ������������ ����������� ������� � ������� �� ������������ �����. �� �����������, ��� ������ � ������ �� ����������.

�������� �������� � �� ������ ������ ����������� ��������� ��������, ����� ������� ���������� � ����� ������ ������ �������� ����������� ��� ��������������� �������.


������ ����� — ������� ����


������� (��������, �� ������-��������)


������ ��� ��������.


��������


�������� � ������� � ���������� ������ ����.


��������� ������


������, ������� ��� ������ ������� ��������� � ���������.


������������


���������� �������������� ��������-���������


�������


����� �� �����


���������� ���������� ������� � �����.


��� ������ �������, ������ � �� ������.��������, ������� � ��������.


�������.


�������.


�������.


�������.


�������.


���������� ���, ���� ������� �������������.
�������� Candy Cane, ��������� � �����������.�����. ��������, �������� ����������������� ��� ���������� ����� 4U � XO XO


����������� �����. ������� ������������ ����� ���, ������� ����������� ����� � ������� ������� ����� ��� ������ ���������� ���������, ��� ����� ���. ��������� �����


��������� �����


��������


�������


������� �����, �����������, ������������� ��� ������������ �������.


������ ����������� ������ — �����


����


������


����


�����


����� ������� ���� �� ������� ������ � �������� �� ��������.


� ��� ��������� ����. ����� �������� ����������� � ��������� ����� ������� �������� ����������.


���� �������� ������� ���� � ��������, �� �������� ��������� �������� � ����� ��-��� ���.


���� ��� �������, ������� ����� ������ � ���� ��� ������ ��� �����, ����� �������� ��� ������� (��� �������).


�������� ����� �������� �������� ������������ ����������.


��� � ����� ���������� �� ��� ��, ��� ������������ ����� ��� �������. ����������� ������ ����!

��� ������� � �������� ��������� ���������� �������